பிளாஸ்டிக்

Archive

பிளாஸ்டிக் பொருட்களை எடுத்த வர வேண்டாம் வண்டலூர் பூங்கா அறிவிப்பு !

சென்னை வண்டலூரில் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா அமைந்துள்ளது. இந்தப் பூங்காவில் பல்வேறு வகையான வனவாழ் உயிரினங்கள் அனைத்தும் பாதுகாப்பு
Read More